O Nas

Regulamin Wypożyczalni Kajaków

 

KAJAKIEM PO WELU

 

 

1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych , jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem

3. Opłatę za wypożyczenie kajaków oraz ich transport pobieramy z góry przed rozpoczęciem spływu

4. Każdorazowo Organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

5. Osoba zamawiająca spływ kajakowy uważana jest jako organizator spływu (Najemca sprzętu)

6. Sprzęt pływający mogą wypożyczać tylko osoby pełnoletnie , które okażą dowód tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty , prawo jazdy, paszport)

7. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży płyną pod opieką własnych instruktorów

8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających , wpłacona zaliczka w  takim przypadku nie będzie zwracana(osoby naruszające zasady niemniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy)

9. Organizator powierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu , tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego

10. Wypożyczamy czysty i sprawny technicznie ( nie uszkodzony ) sprzęt i taki należy nam zwrócić.

11. Zabrania się śmiecenia podczas trwania spływu

12. W przypadku stwierdzenia usterek , bądź zniszczenia sprzętu Najemca zwraca jego równowartość  w wysokości 100% aktualnej ceny zakupu sprzętu bez względu na stopień jego zamortyzowania.Koszt: wiosła aluminiowego: 135 zł, drewanie wiosło : 80 zł, pokrywa gumowa : 120 zł , pokrywa polietylenowa : 100 zł , kapok: 100 zł , kajak Pro Tour 470 : 2700 zł , Kajak polietylen Aquarius bez komory szczelnej : 1100 zł , Worek wodoszczelny : 60 zł

13. Do obowiązków Najemcy należy :

a) korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji

b) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów , na jaką przeznaczony jest Sprzęt wodny , nie przekraczać dopuszczalnej ładowności  oraz nie holować innego sprzętu wodnego , nie zatapiać , nie korzystać  pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

Zabrania się ciągnięcia kajaków po betonie, piasku  ,asfalcie w miejscach przenoszenia sprzętu

c) dbać o stan techniczny  powierzonego sprzętu wodnego

d) zabezpieczyć sprzęt wodny przed uszkodzeniami i kradzieżą

e) zwrot sprzętu wodnego w umówionym terminie , w stanie technicznym niepogorszonym

14. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie

15. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu , koszty napraw obciążają Najemcę

( Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody  powstałe na skutek używania sprzętu wodnego mieniu i zdrowiu osób trzecich )

16. Organizator- Najemca zobowiązany jest poinformować uczestników spływu  o wszystkich warunkach , na jakich  spływ się odbywa , a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na szlaku , oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych

17. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność  za osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich napraw

18. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody , jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm .

19. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych  organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna .

20. Osoby nieletnie muszą  znajdować się pod opieką osób pełnoletnich , które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i ewentualne szkody , które mogą wyrządzić.

21. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy  stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w spływie  i bierze za to pełną odpowiedzialność.

22. Sprzęt zostaje wydany Najemcy w dniu określonym w zamówieniu

23. Sprzęt zostaje zwrócony Wynajmującemu w dniu określonym w zamówieniu

24. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wynajmującego  Najemca zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu

25. Wcześniejsze , niż to ustalono terminy , miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas (wypożyczalnie) i mogą być zrealizowane wyłącznie  na naszych warunkach

26. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu , Wypożyczalnia rości sobie prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą- dla niej odpowiednią .

27. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu najmu  nie daje podstaw do zwrotu części opłat za spływ .Wyjątkiem od tego jest załamanie pogody

28. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie a w szczególności za szkody , jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm

29. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci  uczestników spływów.

30. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody , jakim mogłoby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże , uszkodzenia , dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury

31. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez Wypożyczalnię w pierwszej kolejności rozwiązywany będzię na drodze polubownej

32.W sprawach  nieuregulowanych postanowieniami niniejszej  umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego .

33. Wszelkie spory nie rozwiązane na drodze polubownej rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Wypożyczalni

34.  Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków regulaminu